Przetargi

Przetarg na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY w ŁODZI

o g ł a s z a  przetarg :

na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności

      lokali mieszkalnych:

-          nr  61 w bloku nr 6 posadowionym w nieruchomości I-3 przy ul. Kochanowskiego 1/3
w Łodzi, o powierzchni 43,00 m2, IX piętro, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki
z w.c. i przedpokoju. Cena wywołania wynosi 143.200,00 zł.
W ww. lokalu zameldowana jest 1 osoba na pobyt stały. Spółdzielnia podjęła już działania o wymeldowanie jej z urzędu.

-          nr 154 w bloku nr 13 posadowionym w nieruchomości I-6 przy ul. Łagiewnicka 102/116
w Łodzi, o powierzchni 29,64 m2, parter, składającego się z 1 pokoju, kuchni, łazienki
z w.c. i przedpokoju. Cena wywołania wynosi 94.700,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni, nr rachunku 66 1020 3378 0000 1002 0010 8738, wadium w wysokości 15.000,00 zł. najpóźniej do dnia 20.10.2017 r. do godziny 1400 oraz do dnia 20.10.2017 r. do godziny 1400 okazanie
w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 114 dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia
o zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń co do stanu technicznego lokalu. Ujemne skutki nie zapoznania się przed przetargiem ze stanem technicznym lokalu, obciążają przystępującego do przetargu. Dla ww. lokali mieszkalnych nie został opracowany certyfikat energetyczny.

Lokale mieszkalne  można oglądać w dniu 18.10.2017 r. w godzinach 1400- 1500.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łagiewnickiej 118 w Łodzi – sala konferencyjna  (parter) w dniu 24.10.2017 r. o godzinie 1500.

Minimalna kwota postąpienia ponad cenę wywołania wynosi 1.000,00 zł.

Odrębna własność lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty zamknięcia przetargu wnieść do Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę oraz zawrzeć umowę
w formie aktu notarialnego w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty wpływu na konto Spółdzielni środków finansowych z tytułu wygranego przetargu. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu ww. umowy oraz koszty sądowe
w postępowaniu wieczysto-księgowym obciążają wygrywającego przetarg.

Umowę o której wyżej, Zarząd Spółdzielni zawiera wyłącznie z członkiem Spółdzielni. Uzyskanie członkostwa jest uzależnione od złożenia deklaracji o przyjęcie w poczet członków SM im. Władysława Jagiełły.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy wygrywający przetarg w zakreślonym terminie 30 dni od daty zamknięcia przetargu nie wniesie zadeklarowanej kwoty i nie zawrze stosownej umowy w terminach określonych wyżej.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łagiewnickiej 118
w Łodzi – pokój nr 114 lub telefonicznie 42 656 97 56 wew. 44 .

 

 

                                                              

 

 

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 118 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2017:


1.   Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie jest sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni.

2.       Oferta winna zawierać:

1)      Informacje o oferencie,  w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
o podmiotach, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych;

2)      Określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

3)      Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

4)      Zobowiązania do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego i w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;

5)      Kopię polisy ubezpieczeniowej;

6)      Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii wraz
z warunkami płatności , które winno uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzaniem badania;

7)      Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym,  ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.

Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić  nie później niż w dniu
23-03-2018 roku.

Pisemne oferty należy przesłać pocztą na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły, 91-471 Łódź, ul. Łagiewnicka 118 lub złożyć
w sekretariacie Spółdzielni  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017”.

Oferty  przyjmowane będą w terminie do dnia  31 października  2017 roku do godziny 14.00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej dostarczenia do sekretariatu Spółdzielni. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy Spółdzielni, tel. 042 656-97-56 wew. 53;
e-mail: sekretariat@smjagiello.pl  , w terminie do dnia 24-10-2017 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-11-2017 roku, w siedzibie Spółdzielni na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 118 zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie majątku Spółdzielni w 2018 roku.


1.       Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie  mienia należącego lub użytkowanego przez
SM im. Wł. Jagiełły, tzn. budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie w okresie
od 01-01-2018 do 31-12-2018 roku

2.       Oferta winna zawierać:

a.         Informacje o ofercie

b.        Zakres i warunki ubezpieczenia (przedmiot ubezpieczenia, suma ubezpieczeń, składka, dodatkowe klauzule, franszyzy)

·      Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

·      Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb

·      Ubezpieczenia mieszkań od ognia, zalania, wybuchu, OC-rozszerzone o zdarzenia losowe takie jak: deszcz nawalny, wiatr huraganowy, przepięcia elektryczne

·      Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń

·      Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

·      Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności rozszerzone o zalania
i przepięcia

c.         Ubezpieczenie mienia Spółdzielni

·      Budynków mieszkalnych wg wartości odtworzeniowej oddzielnie dla każdej nieruchomości

·      Pawilonów oraz dźwigów oddzielnie dla każdej nieruchomości.

Pisemne oferty należy przesłać pocztą na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły, 91-471 Łódź, ul. Łagiewnicka 118 lub złożyć
 sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta ubezpieczeniowa na 2018 rok”.

Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 31 października 2017 roku do godziny 14.00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej dostarczenia do sekretariatu Spółdzielni. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy Spółdzielni pod nr telefonu 042 565-97-56 wew.53;
e-mail:
sekretarial@smjagiello.pl ,  w terminie do dnia 31-10-2017 roku

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 08-11-2017 roku, w siedzibie Spółdzielni na posiedzeniu Komisji Przetargowej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.