I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły.

§ 2

1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Łódź, ul. Łagiewnicka 118.

2. Spółdzielnia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

§ 3

1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami), innych ustaw oraz zarejestrowanego Statutu.

2. Ilekroć w Statucie powołana jest "ustawa" bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć ustawę wskazaną w ust. 1.

3. Przez powołane w Statucie "Prawo spółdzielcze" rozumieć należy ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami).

§ 4

1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali i pomieszczeń o innym przeznaczeniu.

2. Lokalem mieszkalnym jest również pracownia twórcy, przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

3. Przez lokal o innym przeznaczeniu należy rozumieć lokal inny, niż mieszkalny, w tym również garaż.

4. Osobą bliską w rozumieniu u.s.m., jak również Statutu, jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków, PKD 70.1

2. Przez zarządzanie nieruchomościami, o których mowa w ust. 1, rozumie się podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, jak również do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości.

§ 6

1. Spółdzielnia może - dla osiągnięcia celu, o którym mowa w § 4 - nabywać na własność lub w wieczyste użytkowanie grunty i budować na nich budynki w celu: PKD 45

1 / skreślony

11/ ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych garażach wielostanowiskowych,

2/ ustanawiania na rzecz członków oraz osób nie będących członkami odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

4/ oddawania w najem znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.

11. Na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego znajdujące się w budynku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wyłącznie w terminie do dnia 31.12.2010 r., po dokonaniu przez niego:

                              1/      spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy, będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.s.m., w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt 2,

                                2/   spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na budowę jego lokalu, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków,

3/ spłaty zadłużenia z tytułu nie pokrycia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, poprzez wniesienie opłat na pokrycie tych kosztów.

12. Spółdzielnia nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ani praw do miejsc postojowych położonych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego Spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego.

 2. Spółdzielnia może również nabywać wybudowane budynki mieszkalne lub budynki o innym przeznaczeniu w celu ustanawiania praw, o których mowa w ust. 1, PKD 45 3. Ponadto Spółdzielnia może:

1/ budować domy jednorodzinne w celu przeniesienia na członków własności tych domów, PKD 45,

2/ budować parkingi w celu oddawania ich w dzierżawę albo oddawania miejsc postojowych w najem członkom lub innym osobom, PKD 45,

3/ zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie zawartych umów z właścicielami tych nieruchomości, PKD 70.32 A ,

4/ prowadzić zakłady remontowo-budowlane i materiałów budowlanych oraz zakłady produkcji pomocniczej dla zaspokajania własnych potrzeb remontowych i budowlanych oraz wykonywanie usług w tym zakresie, PKD 70.11 Z,

5/ prowadzić działalność społeczną i kulturalno-powiatową, PKD 92.31 Z,

6/ prowadzić działalność w zakresie telewizji kablowej oraz wykonywanie usług telekomunikacyjnych, w tym Internetu, PKD 64.20 F G.

3.  Ponadto Spółdzielnia może:

1/  budować domy jednorodzinne w celu przeniesienia na członków własności tych  domów,  PKD 45,

2/ budować parkingi w celu oddawania ich w dzierżawę albo oddawania miejsc  postojowych w najem członkom lub innym osobom, PKD 45,

3/ zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na  podstawie zawartych umów z właścicielami tych nieruchomości, PKD 70.32 A,

4/  prowadzić zakłady remontowo-budowlane i materiałów budowlanych oraz zakłady  produkcji pomocniczej dla zaspokajania własnych potrzeb remontowych  i budowlanych oraz wykonywanie usług w tym zakresie, PKD 70.11 Z,

5/  prowadzić działalność społeczną i kulturalno-oświatową, PKD 92.31 Z,

6/ prowadzić działalność w zakresie telewizji kablowej oraz wykonywanie usług telekomunikacyjnych, w tym Internetu, PKD 64.20 F G.

4. Spółdzielnia może, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej i w oparciu o właściwe przepisy, prowadzić inną działalność gospodarczą, związaną z realizacją celu, o którym mowa w § 4, PKD 70.20 Z

41. Spółdzielnia może budować budynki na zasadach deweloperskich w systemie zleconym w celu ustanowienia odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału w garażach wielostanowiskowych.

5. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej Członków.