II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

§ 7

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 71

1. Osoba fizyczna może być przyjęta poczet członków Spółdzielni o ile spełnia jedno z następujących wymagań:

a) małżonek jest członkiem Spółdzielni,

b) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa w skutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,

c) przypadło jej, wskutek śmierci małżonka spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,

d) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych Statutem,

e) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji,

f) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji,

g) wygrała przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu,

h) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego.

2. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:

- nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji.

§ 8

1. Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisana przez przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania,

b) PESEL, NIP, REGON,

c) adres do korespondencji, nr telefonu do kontaktu,

d) liczbę zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów,

e) stwierdzenie, o jaki lokal dana osoba się ubiega,

f) wskazanie osoby uprawnionej do wypłaty udziałów po śmierci członka.

2. Za osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mającej takiej zdolności, deklarację podpisuje jej przedstawiciel ustawowy.

3. Za osobę prawną deklarację członkowską podpisują jej przedstawiciele, uprawnieni do zaciągania zobowiązań.

4. Osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych nie może być członkiem organów Spółdzielni. Członkiem organów Spółdzielni może być osoba fizyczna wskazana przez członka osobę prawną.

§ 9

1. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd.

2. Przyjęcie do Spółdzielni stwierdzane jest na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego upoważnionych, ze wskazaniem daty przyjęcia.

3. Uchwała o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd zawiadamia zainteresowanego w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia.

4. W razie podjęcia uchwały odmownej, w zawiadomieniu podaje się uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

5. Odwołanie wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia pozostawia się bez rozpatrzenia chyba, że zachodzą usprawiedliwione okoliczności uzasadniające niedotrzymanie terminu, a opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy.

6. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu trzech miesięcy od daty wniesienia. Uchwała Rady Nadzorczej jest ostateczna w drodze postępowania wewnątrz spółdzielczego.