XI. POŻYTKI I INNE DOCHODY Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I DOCHODY Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE SPÓŁDZIELNI

§ 67

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

3. Różnica między rzeczywistymi kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3 u.s.m., a zaliczkowo pobranymi opłatami od użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

4. Zasada, o której w ust. 3 nie dotyczy kosztów i opłat związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków, gdyż ich rozliczenie następuje na podstawie wskazań wodomierzy w lokalach, indywidualnie dla każdego lokalu.

Rozliczenie, o którym mowa wyżej jest dokonywane odrębnie dla każdego budynku.