XII. NAJEM LOKALI I DZIERŻAWIENIA NIERUCHOMOŚCI

§ 68

1. Lokale mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu, a także miejsca postojowe w wielostanowiskowych garażach, stanowiące mienie Spółdzielni, do których nie ustanowiono spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego mogą być oddane przez Spółdzielnię w najem.

2. Działki lub części działek stanowiące własność Spółdzielni lub do których przysługuje jej prawo wieczystego użytkowania, w tym parkingi, mogą być oddane przez Spółdzielnię w dzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej lub reklamę.

3. Pomieszczenia w nieruchomości wspólnej, służące do użytku większości mieszkańców oraz części działek stanowiących współwłasność lub współużytkowanie wieczyste właścicieli lokali, mogą być oddane przez Spółdzielnię w najem lub dzierżawę.

§ 69

1. Najemcami lokali mieszkalnych mogą by wyłącznie osoby fizyczne. Najemcami lub dzierżawcami pozostałego mienia stanowiącego własność Spółdzielni lub maj tek wspólny, mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Najemca lub dzierżawca wybierany jest w drodze przetargu. Zasady, tryb przeprowadzenia przetargu określa Rada Nadzorcza w uchwalonym Regulaminie.

 3. Skreślony.

§ 70

W przypadku zgłoszenia kilku identycznych ofert, pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, przysługuje członkowi Spółdzielni.

§ 71

Prawa i obowiązki najemców i dzierżawców, a w szczególności przedmiot najmu i dzierżawy, czas ich trwania, terminy wypowiedzenia oraz wysokości czynszu i innych opłat określa umowa, którą zawiera Zarząd Spółdzielni.

§ 72

W sprawach nie uregulowanych w Statucie i umowie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733) z późniejszymi zmianami.