XVII. LUSTRACJA

§ 108

1. Spółdzielnia obowiązana jest, przynajmniej raz na trzy lata, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności jej działania, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. W okresie budowania budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków Spółdzielnia podlega corocznej lustracji.

2. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie 1/5 członków Spółdzielni.

3. Lustrację przeprowadza odpłatnie właściwy Związek Rewizyjny. W przypadku nie zrzeszenia, Spółdzielnia zleca odpłatnie przeprowadzenie lustracji wybranemu Związkowi Rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.

4. Lustratora wyznacza właściwy Związek Rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza.

§ 109

1. Członkowie Rady uprawnieni są do uczestniczenia w lustracji. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.

2. Skreślony.

 3. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.