XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1091

Właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do Sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim ta uchwała dotyczy jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 ustawy Prawo Spółdzielcze stosuje się odpowiednio.

§ 1092

Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni, wykonywany jest przez Spółdzielnię.

§ 110

Organem właściwym do publikowania ogłoszeń Spółdzielni przewidzianych w przepisach prawa jest Monitor Spółdzielczy, wydawany przez Naczelną Radę Spółdzielczą.

§ 111

1. Skreślony.

2. Spółdzielnia jest obowiązana uchwałę o zmianie Statutu zgłosić w ciągu 30 dni od dnia jej podjęcia do Sądu Rejonowego, załączając 2 odpisy protokołu Walnego Zgromadzenia.

3. Statut i jego zmiana obowiązuje od jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Zmiana Statutu nie powoduje wygaśnięcia mandatu członków Rady Nadzorczej, przed upływem kadencji, na którą zostali wybrani, jednakże nie wcześniej niż w dniu wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.

§ 112

Skreślony.

§ 113

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa Spółdzielczego, ustawy mieszkaniowych spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw.

§ 114

1. Jednolity tekst niniejszego statutu został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 21.03.2003 roku i obowiązuje od dnia wpisania do Krajowego rejestru Sądowego (uchwała 15 / Z / IX / 2003). Z dniem wpisania Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, traci moc dotychczas obowiązujący Statut.

2. Zmiana Statutu, o którym mowa w ust. 1 została uchwalona przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 17 listopada 2007 r. (Uchwała Nr 4/Z/XIV/2007)