V. WPISOWE. UDZIAŁY I WKŁADY

§ 13

1. Członek Spółdzielni obowiązany jest wnieść wpisowe i udział członkowski.

2. Wysokość wpisowego wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), a udział wynosi 500,00 zł.

§ 14

1. Członek Spółdzielni - osoba fizyczna wnosi jeden udział, jeżeli:

1/ ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

3/ nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w drodze umowy, spadku, zapisu, egzekucji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,

4/ ubiega się o członkostwo małżonek członka.

2. Członek Spółdzielni - osoba fizyczna wnosi dwa udziały, jeżeli:

1/ ubiega się o ustanowienie na jego rzecz odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu, niż lokal mieszkalny,

2/ nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o innym przeznaczeniu, niż lokal mieszkalny w drodze umowy, spadku lub zapisu.

3. Członek Spółdzielni - osoba prawna wnosi 10 udziałów.

4. Członek Spółdzielni ubiegający się o kolejny lokal mieszkalny oraz o lokal o innym przeznaczeniu jest obowiązany każdorazowo zadeklarować udziały w ilości i wysokości określonej w ust. 1, 2, i 3 od każdego lokalu, z tym zastrzeżeniem, że małżonek członka wnosi tylko jeden udział bez względu na liczbę posiadanych praw.

5. Członek Spółdzielni zobowiązany jest wnieść wpisowe i udziały w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o przyjęciu do Spółdzielni.

§ 15

1. Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie na jego rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zobowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy w wysokości i na zasadach określonych w § 16 ust. 1 i 3 oraz w § 27 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz ust. 3 Statutu.

11 skreślony.

2. Członek Spółdzielni, ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz lokalu o innym przeznaczeniu, wnosi wkład budowlany na zasadach określonych w § 16 ust. 2 i 3 oraz § 52 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 Statutu.

3. Skreśla się.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładów i dokonywania rozliczeń z tego tytułu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 16

1. Wkładem mieszkaniowym jest kwota wniesiona przez członka do Spółdzielni na pokrycie części kosztów budowy zadania inwestycyjnego, przypadających na jego lokal, do którego - po jego wybudowaniu - ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Wysokość wkładu mieszkaniowego odpowiada różnicy między kosztem budowy danego lokalu, a uzyskaną przez Spółdzielnią pomocą ze środków publicznych (umorzeniu części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub z innych środków.

2. Wkładem budowlanym jest kwota wniesiona przez członka do Spółdzielni na pokrycie całości kosztów budowy przypadających na jego lokal, do którego - po jego wybudowaniu - ustanowione zostanie prawo odrębnej własności lokalu. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest zobowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. Wkład ten stanowi część kosztów budowy zadania inwestycyjnego, przypadających na jego lokal.

3. Przez całkowity koszt budowy należy rozumieć koszt budowy całego zdania inwestycyjnego, tj. budynku mieszkalnego lub budynku o innym przeznaczeniu, wraz z budownictwem i robotami towarzyszącymi, służącymi nieruchomości wspólnej.