VI. USTANIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNI

§ 17

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1/ wystąpienia członka,

2/ wykluczenia członka,

3/ wykreślenia z rejestru członków,

4/ śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania,

           5/ z chwilą, gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do

               lokalu mieszkalnego stanie się skuteczne.

2. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko poprzez wykluczenie albo wykreślenie członka.

§ 18

1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być skrócony.

3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie wypowiedzenia. Z tym dniem Spółdzielnia wykreśla członka z rejestru.

§ 19

1. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.

2. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w przypadku, gdy członek:

1/ świadomie szkodzi Spółdzielni, działa wbrew interesom Spółdzielni,

2/ narusza dobre obyczaje, a w szczególności w sposób rażący lub uporczywy narusza obowiązujący porządek domowy,

3/ nie respektuje postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,

4/ uchyla się od wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni, w szczególności nie wnosi opłat za używanie lokalu lub wnosi je w niepełnej wysokości, a suma zaległości przekracza wysokość trzymiesięcznych opłat,

5/ świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd, celem nabycia określonych uprawnień,

6/ nie uzupełnia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego do wniesienia którego jest zobowiązany,

7/ wynajmuje lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem,

8/ otrzymane od Spółdzielni dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu wykorzystuje niezgodnie z interesem Spółdzielni, w sposób mogący narazić Spółdzielnię na powstanie szkody.

§ 20

1. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.

2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

1/ nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziału,

2/ utracił prawo do lokalu spółdzielczego w wyniku podziału małżeńskiego majątku wspólnego,

3/ zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a nie wypowiedział członkostwa, jeżeli było to jedyne prawo do lokalu,

4/ nie wnosi w terminie określonym w Statucie z przyczyn przez siebie niezawinionych opłat za używanie lokalu lub wnosi je w niepełnej wysokości, a suma zaległości przekracza wysokość 6 miesięcznych opłat,

5/ utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię,

6/ zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię, a nie wypowiedział członkostwa,

7/ osoby posiadające odrębną własność lokalu w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, które podjęły uchwałę w trybie art. 241 u.s.m., przyjmując, iż w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeżeli było to jedyne prawo tej osoby do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie wypowiedziała ona członkostwa,

8/ osoby posiadające odrębną własność lokalu w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, w stosunku do których z mocy art. 26 u.s.m., mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokalu, jeżeli było to jedyne prawo tej osoby do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie wypowiedziała ona członkostwa.

§ 201

1. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:

        1/  jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

       2/ jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m., za okres 6 miesięcy.

2. W wypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1 wobec jednego albo obojga małżonków.

3. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze Spółdzielni.

§ 21

1. Uchwałę o wykluczeniu ze Spółdzielni lub wykreśleniu z rejestru członków jak również o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.

2. O posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym rozpatrywana będzie sprawa o pozbawienie członkostwa, jak również sprawa w przedmiocie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, Zarząd Spółdzielni zawiadamia członka na piśmie za pokwitowaniem albo listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

3. Skreśla się.

§ 22

1. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni, jak również o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia, jak również wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

2. Członek Spółdzielni ma prawo:

1/ odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu, a także od uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni, albo

2/ zaskarżyć uchwałę do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, o którym mowa w § 12 ust. 4 Statutu, termin zaskarżenia do Sądu uchwały Rady Nadzorczej biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

4. W wypadku wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, a także w sprawie dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, członek Spółdzielni ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia jego Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 23

Wykluczenie, wykreślenie, jak również wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego staje się skuteczne z chwilą:

1/ bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia,

2/ bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do Sądu uchwały Rady Nadzorczej,

3/ bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,

4/ prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

§ 231

1. Osobę wykluczoną lub wykreśloną w związku z zaleganiem z uiszczeniem opłat za używanie lokalu lub ze spłatą kredytu, która nadal zajmuje dotychczasowy lokal, Spółdzielnia może na jej wniosek ponownie przyjąć ją w poczet członków.

2. Warunkiem ubiegania się o ponowne przyjęcie w poczet członków jest:

-         złożenie stosownego wniosku o ponowne przyjęcie w poczet członków,

-         spłacenie całego zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,

-         terminowe opłacanie należności za używanie lokalu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty spłacenia całego zadłużenia.

3. Uchwałę o ponowne przyjęcie w poczet członków podejmuje Zarząd Spółdzielni. O sposobie załatwienia sprawy Zarząd Spółdzielni powiadamia zainteresowaną osobę w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały, doręczając jej stosowną uchwałę. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Spółdzielni może podjąć uchwalę o ponownym przyjęciu w poczet członków z pominięciem trzymiesięcznego okresu oczekiwania.

4. Uchwała odmawiająca ponownego przyjęcia w poczet członków musi zawierać uzasadnienie.

5. Osoba wykluczona lub wykreślona, której wniosek o ponowne przyjęcie w poczet członków został rozpatrzony przez Zarząd Spółdzielni pozytywnie – zostaje ponownie przyjęta w poczet członków na zasadach wynikających z postanowień Statutu.

§ 232

1. Postanowienia § 231 Statutustosuje się odpowiednio w stosunku do osób, co do których podjęta została uchwała o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

2. Warunkiem ubiegania się o przywrócenie praw członkowskich dla osób, w stosunku do których uchwała o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego została podjęta w oparciu o postanowienia § 201 ust. 1 pkt 1 Statutu, jest pisemne oświadczenie administratora budynku potwierdzające, iż osoba ta zaprzestała podejmowania działań stanowiących podstawę podjęcia w/w uchwały.

§ 24

1. Członka zmarłego wykreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w której nastąpił zgon.

2. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni, wykreśla się z rejestru członków Spółdzielni z chwilą jej ustania.

§ 25

Zawiadomienia, o których mowa w § 21 ust. 2 oraz w § 22 ust. 1 i 3 Statutu zwrócone przez pocztę z adnotacją, „nie podjęte w terminie", albo nie doręczono na skutek nie powiadomienia Spółdzielni o zmianie adresu, mają skutek prawny doręczenia.