VII. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
§26

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem niezbywalnym, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć tylko do jednej osoby albo do małżonków.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy między członkiem, a Spółdzielnią o ustanowienie takiego prawa.
3. Umowa wskazana w ust. 2 powinna być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym
własność lub współwłasność Spółdzielni.

§261

1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu będą jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby Wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

§27

1. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z nowych inwestycji, o której mowa w § 26 ust. 2 Statutu, powinna być poprzedzona umową, zawartą między członkiem a Spółdzielnią o budowę takiego lokalu.
2. Umowa wskazana w ust. 1, sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna w szczegó1ności zawierać
1/ wskazanie położenia nieruchomości, na której ma być wzniesiony budynek,
2/określenie zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji, która stanowić będzie podstawę
ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu mieszkalnego,
3/ określenie położenia i powierzchni lokalu i jego oznakowanie (numer),
4/ określenie zakresu rzeczowego robót w lokalu i zasad rozliczenia, w ramach kosztów inwestycji, o których mowa w pkt 2,
5/ orientacyjny termin zakończenia budowy,
6/ zobowiązanie członka do wniesienia wymaganego wkładu mieszkaniowego, a w razie
zaciągnięcia przez Spółdzielnię kredytu na budowę jego lokalu, zobowiązanie do spłaty tego
kredytu wraz z odsetkami, na warunkach określonych w umowie kredytowej,
7/ skreśla się,
8/ zobowiązanie stron do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po jego wybudowaniu,
9/ skutki odstąpienia od umowy oraz naruszenia jej istotnych postanowień.

3. Częścią składową umowy o budowę lokalu, o której mowa w ust. 2 powinny być „Zasady budowy wnoszenia wkładu i rozliczania kosztów budowy” uchwalone przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do każdego zadania inwestycyjnego oddzielnie.

§28

1. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, wskazana w § 26 ust. 2 Statutu powinna w szczególności zawierać:
1/ postanowienie zawarte w pkt 1 i 3 umowy, o której mowa w § 27 ust. 2 Statutu,
2/zobowiązanie członka do uiszczania opłat związanych z kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości w części przypadającej na jego lokal, oraz w tym samym stosunku, do
utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, a także w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów, zgodnie z ustawą i postanowieniami Statutu,
3/ zobowiązanie członka do korzystania z lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
4/ zobowiązanie członka do odnawiania lokalu i wykonywania napraw, zgodnie z podziałem
obowiązków między Spółdzielnią a członkiem w tym zakresie, wynikających z Regulaminu
uchwalonego przez Radę Nadzorczą,
5/ zobowiązanie członka do uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w razie modernizacji
budynku.

2. Przez modernizację, o której mowa w ust. 1 pkt 5 uważa się trwałe ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego budynku lub lokalu, przez co zwiększa się ich wartość użytkową.

§281

1. Do lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, może być ustanowione:
1/ spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeżeli warunki udzielenia pomocy na ten lokal ze środków publicznych lub innych środków dopuszczają zmianę statusu prawnego takiego lokalu.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach wybudowanych z udziałem środków Mieszkaniowego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie podlega przekształceniu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§29

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 281 ust. 1 p. 1 Statutu ustanawia się na rzecz osoby, która:
1/ wygrała przetarg na ustanowienie takiego prawa,
2/ złożyła deklarację o przyjęcie do Spółdzielni,
3/ zawarła ze Spółdzielnią umowę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, uwzględniającą postanowienia wskazane w § 28 i § 30 Statutu.

2. Postępowanie przetargowe nie dotyczy osób, którym przysługuje roszczenie z § 33 i § 34 w zw. z § 35 Statutu.

§30

1. Członek Spółdzielni ubiegający się o prawo do lokalu, o którym mowa w § 29 Statutu wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości zwaloryzowanej według aktualnej wartości rynkowej, wypłaconej innej osobie.
2. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a datą ustanowienia nowego prawa, uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek Spółdzielni ubiegający się o prawo do tego lokalu, wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według aktualnej wartości rynkowej. Nie dotyczy to osób, którym przysługuje roszczenie przewidziane w § 33 i § 34 w zw. z § 35 Statutu.
3. Jeżeli osobie uprawnionej Spółdzielnia wypłaciła część zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, a mieszkanie to obciążone jest kredytem zaciągniętym na budowę tego lokalu, członek ubiegający się o ustanowienie na jego rzecz prawa do tego lokalu, zobowiązuje się do spłacania zadłu enia z tytułu niespłaconego kredytu wraz z odsetkami, o których mowa w § 36 ust. 2 Statutu.
4. Spółdzielnia zawiera umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po przeprowadzeniu przetargu, według zasad określonych w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

§31

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa w Spółdzielni.
2. Jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu należało wspólnie do małżonków, a oboje małżonkowie byli członkami Spółdzielni, prawo to wygasa z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

§32

1. W razie śmierci członka spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które należało do małżonków przypada drugiemu małżonkowi. Jeżeli małżonek ten nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w ciągu jednego roku od daty śmierci małżonka złożyć w Spółdzielni deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
2. W razie nie dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, Spółdzielnia wezwie pozostającego przy życiu małżonka do złożenia deklaracji, zakreślając w tym celu termin sześciomiesięczny, pouczając jednocześnie o skutkach jego niezachowania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
3. Uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego podejmuje Zarząd Spółdzielni.

§33

1. Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 2 Statutu, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i ustanowienie prawa do lokalu przysługuje małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które wspólnie zamieszkiwały ze zmarłym członkiem.
2. Dla zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku, od wygaśnięcia prawa do lokalu, deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

§34

1. W razie ustania małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia, byli małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić w tym terminie dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek, któremu przypadło prawo do lokalu, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, zobowiązany jest do złożenia deklaracji członkowskiej w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.
Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
2. Jeżeli byli małżonkowie we wskazanym terminie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia zakreśli im dodatkowy termin, nie krótszy niż sześć miesięcy, pouczając jednocześnie, że po bezskutecznym upływie tego terminu może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
3. Postanowienia § 32 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio.

§35

W razie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z przyczyn, o których mowa w § 34 ust.2 Statutu, roszczenie o przyj cie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje zamieszkałym razem z byłymi mał onkami lub jednym z nich dzieciom i innym osobom bliskim.

§36

1. Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i oddaniu lokalu do dyspozycji Spółdzielni, Spółdzielnia zwraca byłemu członkowi lub osobie uprawnionej, wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane na dzień wygaśnięcia prawa, według wartości rynkowej lokalu, po potrąceniu zadłużenia Spółdzielni i wobec Spółdzielni, przypadających na ten lokal; jak również po potrąceniu kosztów odnowienia tego lokalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rozliczeń Wkładów.
11 Wartość rynkową lokalu określa się w oparciu o przepisy Działu IV rozdziału I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 Nr 46 poz. 543 z późn. zmianami).
12 Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób przewidziany w ust. 1, nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w w trybie przeprowadzonego przetargu.
2. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego kredytu na sfinansowanie kosztów budowy jego lokalu wraz z odsetkami.
3. Rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu dokonuje się w oparciu o ceny aktualne, jeżeli wyposażenie to zostało wykonane za pisemną zgodę Spółdzielni. Szczegółowe zasady rozliczeń z tego tytułu ustala Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. Termin na wydanie lokalu wynosi trzy miesiące od daty, kiedy uchwała o wygaśnięciu prawa stała się niezaskarżalna.

§361

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego prawa, na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
2. Umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zawierać postanowienia, o których mowa w § 28 Statutu a nadto, zobowiązanie członka do spłaty obciążającego go kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię w części dotyczącej jego lokalu.

§362

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:
1/ spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2/ spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61 ust.5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
3/ spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal;
4/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za używanie lokalu;
5/ wpłaty różnicy między wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego częśći. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, to różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez Spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu. Przepis art.461 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się odpowiednio.

2. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.

§363

skreśla się

§37

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zobowiązana jest zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1/ spłaty przypadającego na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art.10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2/ spłaty przypadającej na jego lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku w rozumieniu art. 61 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
3/ spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal oraz innych zobowiązań wobec Spółdzielni,
4/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 56 Statutu Spółdzielni,
5/ wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu, a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, to różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez Spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.
Przepis art. 461 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się odpowiednio.

2. Wysokośc wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.
3. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa na wstępie oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
4. Umowa o przeniesienie własności lokalu powinna być zawarta pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

§38

1. Roszczenie, o którym mowa w § 362 i § 37 Statutu przysługuje również najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni;
Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po uprzednim przyjęciu najemcy w poczet członków lub umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nią:
1/ spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu z tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
2/ spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek
zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,
3/ spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust.1 oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają najemcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§39

1. Koszty ustalenia wartości rynkowej lokalu w trybie przewidzianym w § 36 ust. 11 Statutu ponoszą:
1/ w przypadku § 36 ust. 1 Statutu - osoba, której przysługuje zwrot wkładu mieszkaniowego,
2/ w przypadku przewidzianym w § 362 ust. 1 i § 37 ust. 1 Statutu - członek Spółdzielni ubiegający się o zmianę statusu prawnego lokalu.

2. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej i wpisu do tej księgi, w przypadkach przewidzianych w § 37 i w § 38 Statutu, w odniesieniu do umowy o przeniesienie własności lokalu, ponosi członek Spółdzielni lub najemca.