IX. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

§ 46

1. Członkowi Spółdzielni może przysługiwać prawo odrębnej własności lokalu, ustanowione w trybie przewidzianym w  § 37, § 38, § 45, § 52 Statutu.

2. Częścią składową prawa odrębnej własności lokalu są pomieszczenia przynależne do tego lokalu opisane, wraz z lokalem, w umowie ustanawiającej to prawo.

3. Łącznie z prawem odrębnej własności lokalu, członkowi przysługuje współwłasność w nieruchomości wspólnej, z którą prawo do lokalu jest związane oraz współwłasność pomieszczeń ogólnego użytku w budynku stanowiącym część składową nieruchomości.

4. Pojęcie nieruchomości wspólnej określa § 58 ust. 2 Statutu.

§ 47

Prawo odrębnej własności lokalu może należeć również do osoby nie będącej członkiem Spółdzielni (wystąpiła ze Spółdzielni, nie złożyła deklaracji członkowskiej po nabyciu prawa odrębnej własności lokalu, albo w innym trybie utraciła członkostwo w Spółdzielni).

§ 48

Spółdzielnia może, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowić dla siebie odrębną własność lokalu w nieruchomości stanowiącej współwłasność.

§ 49

W odniesieniu do lokali nie wyodrębnionych, jak i nieruchomości wspólnych, Spółdzielni przysługują takie same prawa i obowiązki, jakie przysługują właścicielom lokali wyodrębnionych.

§ 50

Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni jest wykonywany przez Spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26 u.s.m.

Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.

§ 51

1. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

1/ ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4  ust. 1- 2 i 4 u.s.m.,

2/ ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3 u.s.m. Ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

      2. Okresem rozliczeniowym dla nieruchomości wspólnej w zakresie ewidencji, o której mowa w pkt 1 i 2, jest rok kalendarzowy.

      3. Rozliczenie kosztów ciepła za jego zużycie następuje w okresie od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

      4. Finansowanie remontów jest rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości:

1/ naliczonymi w danej nieruchomości odpisami na fundusz remontowy z   zasobów mieszkaniowych,

2/ naliczoną w danej nieruchomości częścią innych przychodów funduszu remontowego,

3/ pożyczką wewnętrzną lub kredytem zaciągniętym na potrzeby danej nieruchomości z przeznaczeniem na usunięcie skutków zdarzeń losowych, wymiany dźwigów lub realizacją decyzji zewnętrznych organów administracji państwowej. Rozliczenie pożyczek następować będzie w okresie pięciu lat. Szczegółowe zasady rozliczania pożyczek określi Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 52

1. Z członkiem Spółdzielni lub osobą nie będącą członkiem, ubiegającymi się o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu z nowych inwestycji, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę takiego lokalu.

2. Umowa wskazana w ust. 1, sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności, powinna zawierać:

1/ zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,

       2/ określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

       3/ określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

       4/ określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych.

21. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w Statucie i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

22 Przepisy ust. 2 pkt 2 i 3 i ust. 21 nie dotyczą członków, którzy zawierają umowę o budowę bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w wypadku zadań nie obejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.

3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 53

1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 52 Statutu, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy z tym, że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków, zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Przepis art. 23 u.s.m. stosuje się odpowiednio.

3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego

§ 531

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego chyba, że strony w umowie postanowią inaczej. Umowa nie może być rozwiązana po przejęciu przez członka nowowybudowanego lokalu, do którego ma być ustanowione prawo odrębnej własności.

§ 54

1. Ustanowienie na rzecz członka Spółdzielni odrębnej własności lokalu powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów wymagane jest pozwolenie na użytkowanie - w terminie trzech miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.

2. Prawo, o którym mowa w ust. 1 może być ustanowione, na żądanie członka, gdy z uwagi na stan realizacji inwestycji, możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

3. Prawo odrębnej własności lokalu może być ustanowione na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

4. Koszty ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu ponoszą osoby wskazane w ust.3.

§ 55

1. Umowa o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu może być zawarta łącznie ze wszystkimi członkami ubiegającymi się o ustanowienie takiego prawa. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.