X. USTALENIE OPŁAT I ROZLICZANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ I UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI

§ 56

1. Podstawą do rozliczania kosztów związanych z zarządem, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, dla określenia obciążeń poszczególnych lokali i ustalanie opłat z tego tytułu, jest plan finansowo - gospodarczy, uchwalany każdego roku przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

2. Zmiana planu finansowo - gospodarczego wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§ 57

1. Koszty, o których mowa w § 56 Statutu planowane i rozliczane są z podziałem na:

1/ nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni,

2/ nieruchomości stanowiące mienie wspólne,

3/ koszty zarządu obciążające wszystkie nieruchomości.

2. Koszty nieruchomości stanowiących wyłączne mienie Spółdzielni, planuje się łącznie dla wszystkich takich nieruchomości.

3. Koszty związane z zarządem, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych planuje się z podziałem na poszczególne nieruchomości.

§ 58

1. Mienie Spółdzielni stanowią:

1/ nieruchomości zabudowane budynkami lub innymi obiektami budowlanymi oraz lokale położone w budynkach, służące do prowadzenia działalności administracyjnej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowej i kulturalnej,

2/ nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej oraz urządzenia i sieci technicznego uzbrojenia terenu, związane z funkcjonowaniem osiedla,

3/  nieruchomości  niezabudowane.

2. Nieruchomościami wspólnymi są te nieruchomości, w których przynajmniej do jednego lokalu zostało ustanowione prawo odrębnej własności lokalu. W takim przypadku udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu, wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, łącznie z odpowiednim udziałem we własności lub prawie wieczystego użytkowania działki. Udział Spółdzielni w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokali nie wyodrębnionych, wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi (oraz lokalami, do których - jednostronną uchwałę na jej rzecz - Spółdzielnia ustanowiła prawo odrębnej nieruchomości lokalu), do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali, wraz z pomieszczeniami przynależnymi w danej nieruchomości.

§ 59

1. Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem § 66 Statutu ponoszą wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu, stosownie do posiadanej powierzchni użytkowej lokalu. Przy ustalaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni pomieszczeń przynależnych i pomieszczeń przeznaczonych do użytku wspólnego.

2. W takim samym stosunku, osoby posiadające tytuł prawny do lokalu ponoszą koszty zarządu oraz, z zastrzeżeniem § 66 Statutu, koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

3. Najemcy lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, płacą czynsz zgodnie z zawartą umową.

§ 60

1. Na koszty związane z utrzymaniem nieruchomości składają się przede wszystkim:

1/ utrzymanie porządku i czystości,

2/ utrzymanie techniczne budynków, bez remontów, w tym:

a/ dozór techniczny budynku,

b/ konserwacja budynku,

c/ pogotowie techniczne,

d/ przeglądy gazowe i wentylacyjne,

e/ usługi kominiarskie,

f/ inne koszty związane z utrzymaniem technicznym budynków,

3/ ogrzewanie, oświetlenie, zużycie gazu i wody w pomieszczeniach wspólnych oraz tzw. wody gospodarczej,

4/ konserwacja dźwigów, domofonów,

5/ utrzymanie zieleni i placów zabaw dla dzieci,

6/ ubezpieczenia i odszkodowania,

7/ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz podatki od nieruchomości z zastrzeżeniem § 66 ust. 2 Statutu,

8/ koszty zarządu i koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, o których mowa w § 59 ust. 2 Statutu,

9/ koszty prowadzenia działalności kulturalno - oświatowej z zastrzeżeniem § 66 ust. 1 Statutu,

10/ koszty związane z utrzymaniem i konserwacją telewizji kablowej.

§ 61

1. Wszyscy użytkownicy lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, tj.:

1/ członkowie Spółdzielni, którym przysługuje lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz własnościowe prawo do lokalu,

2/ członkowie Spółdzielni, którym przysługuje odrębne prawo własności lokalu,

3/ właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni,

4/ najemcy lokali, poza kosztami, o których mowa w § 60 Statutu uczestniczą w ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem ich lokalizacji.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 obejmują zakupione u dostawców i dostarczane do lokali, za pośrednictwem instalacji wspólnych usługi jak:

1/ energia cieplna,

2/ gaz ( dostarczany do lokali, w których nie zainstalowano gazomierzy),

3/ wywóz śmieci,

4/ woda.

3. Za opłaty, o których mowa w § 59, § 60 i ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu solidarnie z członkami Spółdzielni lub właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni odpowiadają:

1/ stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu, za okres stałego zamieszkania lub faktycznego korzystania z lokalu,

2/ osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz osoby, o których mowa w § 44 Statutu.

§ 62

1. Podstawową jednostką przyjętą do obciążania użytkowników z tytułu kosztów wymienionych w § 60 i § 61 ust. 1 Statutu, jest powierzchnia użytkowa lokalu (jeden metr kwadratowy powierzchni) z włączeniem pomieszczeń przynależnych, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do użytkowników posiadających odrębną własność lokalu, jednostką rozliczeniową jest udział powierzchni tych lokali w powierzchni nieruchomości wspólnej.

2. Skreśla się.

3. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat i dokonywania rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i utrzymania nieruchomości, określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 63

Na wniosek właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnych Rada Nadzorcza Spółdzielni podejmuje uchwałę ustalającą zwiększone obciążenia właścicieli lokali użytkowych, z tytułu utrzymania nieruchomości, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

§ 64

Zmiana opłat z tytułu usług, o których mowa w § 61 ust. 2 Statutu obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany cen przez dostawców, w oparciu o obowiązujące przepisy. O zmianie opłat Spółdzielnia zawiadamia niezwłocznie użytkowników lokali.

§ 65

1. Opłaty na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wnoszone są do Spółdzielni co miesiąc z góry, do 15 dnia bieżącego miesiąca.

2. Od niezapłaconych w terminie opłat, o których mowa w ust. 1 Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe.

3. Skreśla się

4. Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić kalkulację wysokości opłat na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 651

1. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić osoby wskazane w § 61 ust.1 Statutu co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

2. Członkowie Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele nie będący członkami mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

3. Skreślony.

4. Skreślony.

§ 66

1. Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi.

Właściciele lokali nie będący członkami oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali nie wnoszą opłat na działalność społeczną, oświatową i kulturalną. Mogą oni odpłatnie korzystać z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

2. Skreślony.